LDII Bali

Jl.Padang Griya II No.1 Padang Sambian Denpasar. HP.08123962357

Susunan Pengurus MUI Pusat

Posted by LDII Bali pada Mei 10, 2009


Susunan Pengurus MUI Pusat

I. DEWAN PENASEHAT

Ketua : Prof. Dr. KH. Tolchah Hasan
Wakil Ketua : KH. Kafrawi Ridwan, MA
Wakil Ketua : Letjen TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas, DDR.
Wakil Ketua : Dr.dr. H. Tarmizi Taher
Wakil Ketua : Drs. KH.A. Nazri Adlani
Wakil Ketua : H. Chairul Tanjung
Wakil Ketua : Hj. Aisyah Amini, SH, MH.
Wakil Ketua : Drs. H. Irsyad Djuwaili
Wakil Ketua : Ny. Hj. Mahfudzoh Ali Ubaid

Sekretaris : Drs. H. Abdul Rosyad Saleh
Sekretaris : Drs.H. Irfan, SH, MPd
Sekretaris (ex officio) : Drs.H.M. Ichwan Sam

Anggota :

 1. Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si
 2. Ir. H. M. Hatta Rajasa
 3. Prof. Dr. H. Muhammad Nuh
 4. Prof. Dr. Salim Segaf Al-Jufri
 5. Dr. H.M. Maftuh Basyuni
 6. Prof. Dr.H. Quraisy Shihab
 7. Dr. KH. Hasyim Muzadi
 8. Prof. Dr. Said Aqil Siradj
 9. Prof. Dr. Asjmuni Abdurrahman
 10. Drs. H. Bachtiar Chamsah
 11. Dr.H. Sulastomo, MPH
 12. Prof. Dr.Hj. Chamamah Suratno
 13. Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si
 14. Dra. Hj. Siti Nurjanah Djohantini, M.M
 15. Drs. H.A. Chalid Mawardi
 16. H. Ismael Hasan, SH
 17. Prof. Dr.H. Muardi Chatib
 18. Dra. Hj. Asmah Syahroni
 19. Prof. Dr. KH. Hasan Shohib
 20. KH. Syuhada Bahri, Lc.
 21. KH. Cholid Fadlullah, SH
 22. H. Yudo Paripurno, SH
 23. Hj. Aisyah Hamid Baidlowi
 24. KH. Ir. Salahudin Wahid
 25. KH. Bunyamin
 26. KH. Abdurrahman Nawi
 27. KH. Maktub Effendi
 28. KH. Mahrus Amin
 29. KH. Abdur Rasyid AS
 30. Prof. Dr. Amir Syarifuddin
 31. Drs. H.A. Mubarok
 32. Drs. H. Rusydi Hamka
 33. Dr. Hj. Suryani Thaher
 34. Prof. Dr.Hj. Aisyah Girindra
 35. Prof. Dr. H. Azyumardi Azra
 36. H. Margiono
 37. Prof. Dr. H. Bachtiar Efendi
 38. Dr. H. Wahiduddin Addams, MA
 39. Prof. Dr. KH. Miftah Faridh
 40. KH. Abd. Shomad Buchori
 41. Drs. H. Djauhari Syamsuddin
 42. H. M. Trisno Adi Tantiono
 43. Geys Ammar, SH
 44. Dr. H. Deding Ishak, SH, MH.
 45. Prof. Dr. Hj. Nabilah Lubis
 46. Prof. Dr. KH. Muslim Nasution, MA
 47. Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman
 48. Drs. H. Zaidan Djauhari
 49. Dr. Anwar Sanusi Adiwijaya
 50. Prof. Dr. Husni Rahim
 51. Dr. dr. Rofiq Anwar
 52. KH.Nurhasan Zaidi
 53. Drs. H. Kurdi Musthofa, M.Si
 54. Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA
 55. Drs. H. Marwan Saridjo
 56. Dra. Hj. Bariroh Uswatun Hasanah

II. DEWAN PIMPINAN HARIAN

Ketua Umum : K.H. Dr. M.A. Sahal Mahfudh
Wakil Ketua Umum : Prof. DR. H.M. Din Syamsuddin

K e t u a : KH Ma’ruf Amin
K e t u a : Prof. Dr. H. Umar Shihab
K e t u a : Dr. H. Amrullah Ahmad, S.Fil.
K e t u a : Dr. KH Abdullah Syukri Zarkasyi
K e t u a : Prof. Dr. H. Yunahar Ilyas, Lc
K e t u a : Drs. H. Basri Barmanda, MBA
K e t u a : Drs. H. Amidhan
K e t u a : Dr. H. Anwar Abbas, MM
K e t u a : Prof. Dr. Hj. Tutty Alawiyah
K e t u a : KH. A. Cholil Ridwan, Lc
K e t u a : Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si
K e t u a : KH. Muhyidin Junaidi, MA
K e t u a : Dr. H. Sinansari Ecip, M.Si.
K e t u a : Drs. KH. Hafidz Usman

Sekretaris Jenderal : Drs. H.M. Ichwan Sam
Wkl Sekretaris Jenderal : Drs. H. Zainut Tauhid Saadi, M.Si
Wkl Sekretaris Jenderal : Dra. Hj. Welya Safitri, M.Si
Wkl Sekretaris Jenderal : Drs. H. Natsir Zubaidi
Wkl Sekretaris Jenderal : Drs. KH. Tengku Zulkarnain, MA
Wkl Sekretaris Jenderal : Dr. Amirsyah Tambunan
Wkl Sekretaris Jenderal : Dr. Noor Ahmad
Wkl Sekretaris Jenderal : Prof. Dr. Hj. Amany Lubis

Bendahara Umum : Dra. Hj. Juniwati Maschjun Sofwan
Bendahara : Drs. H. Ahmad Djunaidi, MBA
Bendahara : Dr. H. M. Nadratuzzaman Hosen, PhD
Bendahara : Drs. H. Chunaini Saleh
Bendahara : H. Tabri Ali Husein
Bendahara : Dra. Hj. Chairunnisa, MA

III. KOMISI-KOMISI

1. Komisi Fatwa

Ketua : Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA
Wakil Ketua : Prof. Dr. Hj. Khuzaemah T. Yanggo
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA.
Wakil Ketua : Drs. KH. Asnawi Latief.
Wakil Ketua : Prof. Drs. H. Nahar Nahrawi, MM
Wakil Ketua : Dr. H. Maulana Hasanudin, M.Ag

Sekretaris : Dr. H. Asrorun Niam Sholeh, MA.
Wakil Sekretaris : Drs. H. Sholahudin Al-Aiyub, M.Si.
Wakil Sekretaris : Dr. H. Ma’rifat Iman KH
Wakil Sekretaris : Drs. H. Muhammad Faiz, MA
Anggota :
1. Dr. KH. Anwar Ibrahim
1. Prof. Dr. H. Muhammad Amin Suma, SH, MA
2. Dr. KH. Masyhuri Naim
3. Drs. KH. Ghazalie Masroeri
4. KH. Syarifudin Abdul Mughni, MA
5. Prof. Dr. H. Sutarmadi
6. Dr. Imam Ad-Daraquthni, MA
7. Dr. H. Abdurrahman Dahlan, MA
8. Dr. H.A. Fattah Wibisono, MA
9. Dr. KH. A. Malik Madani, MA
10. Dr. KH. A. Munif Suratmaputra, MA
11. Dra. Hj. Mursyidah Thahir, MA.
12. Drs. H. Aminudin Yakub, MA
13. Drs. H. Zafrullah Salim, SH, M.Hum
14. Dr. H. Umar Ibrahim, M.Ag
15. Drs. KH. Syaifudin Amsir, MA
16. Dr. KH. Hamdan Rasyid
17. KH. Arwani Faishol
18. Dr. H. Suhairi Ilyas, MA
19. KH. Drs. H. Ridwan Ibrahim Lubis
20. KH. Endang Mintarja
21. Prof. Dr. M. Najib, MA
22. KH. Dr. Ade Suherman
23. KH. Sulhan, MA
24. Dr. Hj. Isnawati Rais
25. Dr. Hj. Faizah Ali Syibromalisi, MA.
26. Dr. H. Ahmad Hasan Ridhwan
27. Prof. Dr. KH. Artani Hasbi
28. Dr. H. Sopa, MA
29. Drs. H. Tb. Abdurrahman Anwar, SH, MA
30. Prof.Dr.H. Salman Manggalatung, SH, MA
31. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar
32. Drs. KH. Anwar Hidayat, SH
33. Dr. H. Ahmad Tholabi Kharlie
34. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah
35. Prof. Dr. H. Ahmad Syatori Ismail, MA
36. Dr. KH. Mukri Aji
37. Drs. KH. Nuril Huda
38. KH. Taufiq Rahman Azhar
39. Drs. H. Sirril Wafa, MA
40. Dr. H. Setiawan Budi Utomo
41. Abdullah Abdul Kadir, MA

2. Komisi Ukhuwah Islamiyah

Ketua : Drs. H. Adnan Harahap
Wkl. Ketua : H. Iing Solihin Noorgiana, SE, MBA
Wkl. Ketua : Dr. H. Khalid al-Walid, M.Ag
Sekretaris : Drs. H. Tasyrifin Karim, MM
Wakil Sekretaris : Drs. Tb. Ivan Prasetya
Anggota :
1. Drs. H. Alvis Chaniago
2. Drs. H. Syafrudin Amir, MM
3. Drs. H. Saiful Bahri
4. Prof. Dr. Ahmad Thib Raya, MA
5. Hj. Atifah Hasan, Lc
6. Drs. H. Mas’ud HMN, MM

3. Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat

Ketua : Drs. H. Mas’adi Sultoni, MA
Wakil Ketua : Prof. Dr. H. Ali Maschan Musa
Wakil Ketua : Dr. H. Lukman Samra, Lc., MA.
Sekretaris : H. Khoirul Huda Basyir, Lc, M.Si
Wakil Sekretaris : Dr. H. Dailami Firdaus, SH, LLM, MBA
Anggota :
1. Bakhtiar Natsir, Lc
2. Dra. Hj. Nurdiati Akma
3. Marsono, SH
4. Drs. H. Khowasyi Mandala, MM
5. Drs. H. Faisal Mahmud, M.Ag
6. Drs. Ajmain Kombeng

4. Komisi Pendidikan dan Kaderisasi

Ketua : Prof. Dr. H. Qomari Anwar, MA
Wkl. Ketua : Prof Dr. H. Mansur Ramli, MA
Wkl. Ketua : Dra. Hj. Fadilah Suralaga, MA
Sekretaris : Drs. H. Ahmad Baidun, M.Si.
Wkl. Sekretaris : Drs. Arif Fakhrudin, M.Ag
Anggota :
1. H. Masyhuri AM, M.Pd
2. Rifqiyati Mujahid, MA
3. Dra. Hj. Kartini Fahmi Idris
4. Drs. H. Abdulghoffar Rozien, M.Ed
5. Dra. Hj. Fadliyah Parakasi, M.Si
6. Dra. Hj. Hizbiyah Rahim

5. Komisi Pemberdayaan Ekonomi Umat

Ketua : Faisal Badrun, SE, MBA
Wkl. Ketua : Dr. Ir. H. Aji Hermawan, MM
Wkl. Ketua : H. Fikri Bareno
Sekretaris : Azrul Tanjung, SE, M.Si
Wkl. Sekretaris : Ir. Muhamad Suaedi, MBA
Anggota :
1. Dr. Fakhri Nasution
2. H. Ali Karim Oei, SH
3. Dra. Delmenita
4. Drs. H. Masyhuril Khomis
5. Dra. Hj. Bau Masitah
6. Drs. Oyo Zakariya, MS

6. Komisi Informasi dan Komunikasi

Ketua : Drs. H.Imam Suharjo
Wakil Ketua : Prof. Dr. Ibnu Hamad
Wakil Ketua : Drs. H. Masduqi Baidhowi
Sekretaris : H. Asrori S. Karni, S.Ag., MH.
Wakil Sekretaris : Dra. Hidayati, M.Pd.
Anggota :
1. Drs. H. Musthafa Helmy
2. Drs. H.M. Johan Tjasmadi
3. Drs. H. Taryono Asa
4. H. Usman Yatim, M.Pd.
5. Drs. H. Ahmadie Thaha
6. Hj. Evi Hudriyah, MA.

7. Komisi Perempuan, Remaja, dan Keluarga

Ketua : Dra. Hj. Ery Rosatria, M.Ag.
Wkl. Ketua : Dra. Hj. Netty Hartati, M.Sc.
Wkl. Ketua : Dra. Hj. Nurma Nugraha
Sekretaris : Dra. Hj. Zahrotun Nihayah
Wkl. Sekretaris : Hj. Sudaryani Soeyoed
Anggota :
1. Dra. Hj. Utari.
2. Dra. Hj. Laily Yudhoparipurno, SH
3. Dra. Hj. Mimin Austiana
4. Dra. Hj. Ratu Dian Hatifah
5. Hj. Titi Abidal
6. Dra. Hj. Rusydah Asmuni

8. Komisi Hukum dan Perundang-undangan

Ketua : Prof. Dr.H. Muhammad Baharun, SH, MH
Wkl. Ketua : H. Sutito, SH, MH
Wkl Ketua : Drs. Mukhtar Zarkasyi
Sekretaris : H. Rofiqul Umam, SH, MH
Wkl. Sekretaris : M. Luthfie Hakim, SH, MH
Anggota :
1. Prof. Dr. Zainuddin Ali
2. Hj. Neng Zubaidah, SH, MH
3. Hj. Siti Ma’rifah, SH, MH
4. Usni Hasanudin, SH, M.Si
5. Ahmad Yani, MH
6. H. Komarudin, SH, M.Hum

9. Komisi Pengkajian dan Penelitian

Ketua : Prof. Dr. Utang Ranuwijaya, MA.
Wkl. Ketua : Prof. Dr. H. Firdaus Nurul Huda
Wkl. Ketua : Dr. Syafi’i Mufid
Sekretaris : Dr. KH. Cholil Nafis
Wakil Sekretaris : Drs. M. Ziyad, MA
Anggota :
1. Ir. Ridha HR Salamah, M.Si.
2. Drs. Fakhrurrazi Reno Sutan, MA
3. Yusuf Asri, APU
4. Dr. Adnin Armas
5. Buchori, Lc, MA
6. Dr. Fahmi Salim, MA

10. Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama

Ketua : Prof. Dr. H. Masykuri Abdillah, MA
Wkl. Ketua : Drs. H. Manajer Nasution, M.Ag
Wkl. Ketua : Drs. H. Saifullah Maksum
Sekretaris : Dra. Hj. Nilmayetti Yusri, M.Si
Wkl. Sekretaris : Dr. Mafri Amir
Anggota :
1. Dr. Zainudin Daulay
2. Dr. Ahmad Ridho
3. Drs. Makmun Bakri
4. Dra. Arofah, SH., M.Hum
5. Tan Gunawan Arief
6. KH. Al-Faraji

11. Komisi Pembinaan Seni Budaya Islam

Ketua : H. Chairul Umam
Wkl. Ketua : A. Rahman Yacob, S.Sn, M.Sn
Wkl. Ketua : Hj. Yenny Rahman
Sekretaris : Dr. Zastrow al-Ngatawi
Wkl. Sekretaris : Dr. Edi Sukardi, M.Pd
Anggota :
1. Hj. Eksanti
2. Hj. Ratih Sanggarwati
3. Dr. H. Muhaimin Zein, M.Ag
4. Habiburrahman As-Syirozi
5. Dra.Hj. Sriwahyuningsih (Cici Tegal)
6. Andrea Hirata

12. Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional

Ketua : Dr. Saleh Daulay, MA, M.Hum. M.Ag
Wkl. Ketua : Dra. Hj. Machsanah Asnawi, M.Si
Wkl. Ketua : H. Nurul Iman, Lc, MA
Sekretaris : Dr. Nadjematul Faizah
Wkl. Sekretaris : Muhamad Zaitun Rasmin, Lc. MA
Anggota :
1. Dr. H. Nur Samad Kamba
2. Drs. H. Sujono Suzanto
3. Dra. Lena Mariyana Mukti
4. Dr. Mukhtar Aziz, MM
5. Dr. Fisher Zulkarnain
6. Dr. Muhbib Abdul Wahab

LDII Bali
Sumber: mui.or.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: